مطالب مرتبط با کلید واژه

دریا، صلح


وبینارهای علمی

لیست وبینارهای برنامه علمی دریا   وبینار علمی 1: وبینار علمی با همکاری برنامه علمی دریا واحد تهران شمال و اداره امور بین الملل 1. کاربرد ماهواره ها در مطالعه دریاها  چکیده وبینار: ﭘایش ماهواره ای نواحی ساحلی اقیانوس ها و دریاهای مهمترین روش در شناخت و ...