مدیریت خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

- این واحد دانشگاهی هم اکنون در حال احداث پروژه مجتمع آزمایشگاهی به شرح مشخصات

مندرج در ذیل می باشد:

نام پروژه: مجتمع آزمایشگاهی

مساحت: ۲۲۲۳۵ مترمربع در ۷ طبقه

تعدادکل آزمایشگاه ها و کارگاههای مجتمع آزمایشگاهی: ۱۴۱ فضا به تفکیک گروههای آموزشی ذیل

۱- گروه آموزشی فیزیک با ۷ فضای آزمایشگاهی.

۲- گروه آموزشی شیمی با ۳۰ فضای آزمایشگاهی و کارگاهی.

۳- گروه های آموزشی دانشکده علوم و فنون دریایی شامل شیمی دریا، زیست دریا، فیزیک دریا، محیط زیست و....

با ۳۷ فضای آزمایشگاهی و کارگاهی.

۴- گروه آموزشی فنی و مهندسی شامل مهندسی شیمی، کامپیوتر، برق و.... با ۲۳ فضای آزمایشگاهی و کارگاهی.

۵- گروه های آموزشی علوم زیستی شامل زیست شناسی، میکروبیولوژی و.... با ۲۸ فضای آزمایشگاهی و کارگاهی.

۶- گروه آموزشی زمین شناسی با ۱۶ فضای آزمایشگاهی و کارگاهی.

لازم به توضیح است که از ۱۴۱ فضای آزمایشگاهی ۲۴ آزمایشگاه به تفکیک گروههای آموزشی به شرح پیوست شماره ۱ تحقیقاتی می باشد.

‌‌