معرفی مدیر کل خدمات پژوهش و تولید علم

 

 سرکارخانم دکتر لاله فرهنگ متین

عضو هیات علمی گروه فیزیک