معرفی مدیر کل

 

   دکتر بهروز عرب 

   عضو هیات علمی گروه مکانیک

 

      رزومه