معرفی مدیر کل خدمات پژوهش و تولید علم

 

 دکتر شهرام مرادی

عضو هیات علمی گروه شیمی