معرفی معاونت پژوهشی

نام: صابر

نام خانوادگی: صفار

 ‌ میزان تحصیلات: دکتری

 ‌‌                           رشته تخصصی:مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)و (ساخت و تولید)

   مرتبه دانشگاهی: استادیار

پست الکترونیک:

    s.saffar@iau-tnb.ac.ir