معرفی معاونت پژوهشی

نام: امیر عبداله مهرداد

نام خانوادگی: شریف

میزان تحصیلات: دکتری

‌‌رشته تخصصی: شیمی گرایش تجزیه

مرتبه دانشگاهی: استادیار

پست الکترونیک:

a_sharif@iau-tnb.ac.ir